3 metalurgije

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ne zajema le procesov oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè tudi ¹tudije skupin v makro mejah. V tej smeri se obièajno izvaja presnovna mikroskopija.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. Vendar so mikroskopi ¹ele pred kratkim zaèeli metalurgijo, odvisno od razliènih metod. Danes so potrebne v knjigi z in¾enirskimi èleni. Trenutno so na tem podroèju najbolj dostopni metalografski mikroskopi, ki se med drugim pridobijo za testiranje kovinskih napak ali njihovih prebojev. To je tehnika slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki jih bodo kupili za analizo atomske strukture in svetlobne mikroskope, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so zelo pomembna, saj lahko zaradi tega zaznamo nov tip mikropodrobnosti v blagu ali njegovem izvoru. Mo¾no je tudi izraèunati dele¾ faze in doloèiti natanène faze. Zaradi tega lahko ocenimo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter mnoge druge pomembne dejavnike iz problema vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Member XXLMember XXL Naravni penis stimulator in moška spolna funkcija za boljši spol

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega zlahka najdemo napake v materialu. Vedno je vredno, da je ravnanje s to vrsto opreme te¾ko. Sedanji dejavnik izku¹enj bi morali izpolniti le usposobljene osebe.