Blagajna in plaeilo z banenim nakazilom

Na samem zaèetku moramo jasno povedati, da zanemarjanje in nenavadno izpolnjevanje roka za obvezen pregled na¹ih fiskalnih blagajn nujno povzroèi neprijetno nujnost tako imenovane oprostitve iz trajanja njenega nakupa. Omeniti je treba, da so te vrste sankcij izpostavljene tistim davkoplaèevalcem, ki so bili prisotni v treh letih od ustanovitve registracije, pri avtorstvu in poleg tega priglasitvi blagajne obveznemu tehniènemu pregledu. Povejmo tudi po naèinu, da se tak¹en pregled opravi z ustrezno slu¾bo.

Vsekakor je treba obvezno pregledati blagajno vsaj vsaki dve leti. Prav tako bi moral poskrbeti za to, kaj pravzaprav ta dva leta pomenita v praksi. Pri natanènem izraèunu morate vzeti kot izhodi¹èe, to je dan, ko je bila izvedena fiskalna izvedba ali dan tega tehniènega pregleda.

Zato lahko davèni zavezanci pri nakupu gotovine upo¹tevajo - in celo bi morali - v sistemu nujnosti pregleda - dvoletno obdobje od trenutka fiskalizacije naprave. Seveda pa to fiskalizacijo opravi specialist, ki je specializiran za zadnjo postavko. Iz serije je proces fiskalizacije odvisen od posebnega zaèetka fiskalnega modula blagajne.

Vredno je preveriti, ali se poobla¹èena prodajna mesta dostavljajo v najbli¾jem centru, tako da v iskalnik vnesete ustrezno geslo, kot je »storitev blagajne«.

Obvezni pregled blagajne se zmanj¹a v smislu dela z veè stvarmi. Serviser najprej opravi revizijo glede stanja peèata dane blagajne. Preveri njihovo soglasje z zapisi, ki so vneseni v servisno knjigo. Strokovnjak tudi nadzoruje splo¹no stanje stanovanja blagajne. Ocenjuje matièno plo¹èo, finanèni pomnilnik in fiskalni modul. Hkrati testira tudi pravilnost zaslona za èloveka. Poleg tega preveri program blagajne in razlièico tega programa v okviru sodelovanja z vnosi - spet - v polo¾aju blagajne. In konèno, servisni in¾enir vnese uradni rezultat pregleda - z mo¾nimi zahtevami in opa¾anji - za servisno delo.Cena pregleda je od sto do dvesto zlotov - za eno blagajno.

Èe bi to celotno operacijo imenovali tehnièni pregled, bi lahko bilo malce prevarno. Zakaj? No, ker se med pregledom testirajo samo tiste skupine naprav, ki neposredno plaèujejo niè novega, kot je bele¾enje prometa. Nato je izbran pregled.

Obvezen pregled blagajne je potem nekaj, kar je treba plaèati, ki ga je treba skrbno paziti in katerim je treba posvetiti posebno pozornost.