Blagajna in raeun

Skupaj s pravico do konca leta 2014 subjekt, katerega prodaja v primeru fiziènih oseb, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti in pav¹alni kmetje, ni presegla 20 000 PLN na leto, ni bilo treba evidentirati prodaje na zneske registracijskih zavezancev. Kako bi se te doloèbe izbolj¹ale? Ali je finanèna blagajna v gostinskih obratih obvezna?

Od leta 2015 zgoraj omenjeni predpisi niso veè uporabljali ljudje, ki vodijo majhne bari, prostore s pripravljeno hrano in kabine za hitro prehrano. Vsebina veljavnih doloèb ne velja tudi za subjekte, ki ponujajo storitve, povezane s hrano, v velikih gostinskih obratih. Gre tudi za tiste, ki svoje storitve opravljajo sezonsko. Podobna oblika je v uspehu subjektov, ki se ukvarjajo s pripravo hrane za zunanje uporabnike.V prometu s spremembo predpisov v letu 2015 so vsi zavezanci za gastronomske storitve od danes obvezni uporabljati blagajno pri prodaji. V sodobnem polo¾aju ni prostora za velikost prostorov ali pa je moèna restavracija ali majhen bar, pa naj gre za sezonsko ali celo leto. Mesto se prav tako ne spominja zneska dose¾enega dohodka.Pomagati bi bilo treba z dejstvom, da je zakonodajalec pomislil na stanje uvajanja tak¹nih kolièin v gastronomsko sfero. Zato bi bilo treba blagajno na gastronomskem obmoèju doloèiti najpozneje do 1. marca 2015. \ t Do tega dne je banka zahtevala, da se trenutno zase¾e, programira, pripravi na proizvodnjo in dodatno poroèa davènemu uradu. & nbsp; Blagajna bi morala imeti name¹èeno tudi programsko opremo za gastronomijo z razliènimi stopnjami DDV za izdelke iz razliènih kategorij.

V primeru zagotavljanja gostinskih storitev, da davèni zavezanec do 31. decembra 2014 ni presegel omejitve prometa (20.000 PLN, je morala blagajna najkasneje do 1. marca 2015 vstopiti v domaèe delo. Ko pa je davèni zavezanec, ki je vodil majhno gastronomijo, presegel mejo prometa, ki naj bi bil izpu¹èen iz blagajne pred 1. januarjem 2015, vendar ne v decembru, ampak novembra, je bilo treba fiskalni znesek vpisati do 1. februarja 2015.Pomembno je tudi dejstvo, da je za gastronomske ustanove, ki so odprte po 1. januarju 2015, obvezno uporabljati blagajne. Navsezadnje je treba na tem podroèju vplaèati registracijsko gotovino v 2-meseènem procesu, ki se prièakuje ob koncu meseca, v katerem je bila realizirana prva gostinska storitev.