Blagajna poz

Vsi davèni zavezanci, ki ponujajo storitve za posameznike, ki ne vodijo podjetja, morajo voditi evidenco z uporabo fiskalnih naprav, kot so blagajna ali fiskalni tiskalnik.

Fiskalna blagajna je oprema, ki se ¾e vrsto let uporablja za poslovanje, vendar jo ¹e vedno uporabljajo drugi ponudniki storitev, od spletnih strani in zdravnikov.Posnet tiskalnik je znaèilen za razliène vrste podjetnikov. Od tega imajo predvsem pomembne komercialne mre¾e, ki dnevno izdajo do veè tisoè prejemkov.Toda razmislimo, zakaj ga blagajna ni priznala, saj lahko obravnava ne¹teto prejemkov? Soglasje, vendar blagajna ne bo natisnila raèuna z DDV dodatno v tovarnah, ki nimajo tak¹ne opreme, se natisnejo roèno, kar ni pomembno zaradi problema izbolj¹anja uèinkovitosti in storitve. To ustvarja, da ¹e bolj naklonjeno dose¾ejo tudi manj¹a podjetja za tak¹ne re¹itve.Nakup tiskalnika ni priljubljen, povezan je s potrebo po veè kot dva tisoè zlotov in ne smemo pozabiti, da to orodje, v nasprotju z valuto, nikoli ne deluje sam. Da bi ga podprli, je naveden raèunalnik, opremljen z ustreznim prodajnim programom, poleg tega so stro¹ki, vendar velike koristi. Nato imamo mo¾nost slediti odlivu prodanega blaga zdaj med tiskanjem potrdila o prejemu, ne pa tudi, èe gre za blagajne, ¹ele po branju prodajnega programa.Pri izbiri tiskalnika si zapomnite, katero podatkovno bazo (¹tevilo PLU kod, bo na¹a naprava uporabljena in izbrana pribli¾no 20 odstotkov veèja od uporabne v obdobju, ker se zmogljivost ne bo poveèala in del na¹e izbire se lahko poveèa. Druga pomembna komponenta, na katero moramo biti pozorni, je dnevno ¹tevilo izdanih potrdil.

https://neoproduct.eu/si/catch-me-patch-me-inovativen-nacin-kako-izgubiti-tezo/

Tiskalniki so razdeljeni zaradi ¹tevila kod in potrdil, danih:- majhna / prenosna - v povpreèju 100-150 raèunov na dan- prodajalne - izroèene v popolne komercialne prodajalne in ki vsebujejo zelo obse¾no bazo blaga.Trenutno so naprave, ki imajo samo en zvitek papirja za raèune za uporabnike, prilagojene, ker je kopija elektronsko usmerjena na stran SD.