Blagajna zdravnika

Leto 2015 je prineslo spremembe za zdravnike, ki poslujejo. Od 1. marca lani v skoraj vseh omarah so se pojavile blagajne elzab mini e, ki so jih morali zdravniki, ki so se naselili s pacienti, bele¾iti vse prihodke za storitev te naprave. Kljub protestom medicinskih krogov je bil v akcijo vpisan odlok ministra za blagajne.

Domnevali so, da bi bili obiski na domu neizmerni in upokojeni zdravniki bi odstopili od nadaljevanja svojih dejavnosti zaradi te¾av pri upravljanju blagajne. Prito¾be so se izkazale za napaène. Prodajalci blagajne na preprost naèin ustvarjajo tako majhne, mobilne naprave, ki so tudi visoko zasnovane za gastronomijo in trgovino. Prav tako ni dovoljeno sprejeti izjave, da je storitev blagajne te¾ka. Primer seveda so lahko zdravstvene storitve. Zdravnik, ki ponuja re¹evalne storitve, je dovolj, da na blagajni ustvarimo 2 ali 3 mesta. Dodatna dol¾nost je le tiskanje dnevnega in meseènega poroèila. Poleg tega mora poobla¹èeni serviser enkrat na dve leti opraviti pregled blagajne.

V skladu z veljavnim odlokom ministra za finance so morali ne le zdravni¹ke pisarne uvajati blagajne, temveè tudi za druge strokovne skupine, ki lahko uporabljajo ta orodja od lanskega leta, brez kakr¹nega koli razloga vkljuèimo med drugim:- odvetniki,- raèunovodje,- avtomehaniki,- frizerji, \ t- kozmetièarke.

Veljavna uredba preneha veljati 31. decembra 2016. Morda v letu 2017 vsi podjetniki prodajajo in opravljajo storitve za posameznikene vodijo podjetja. Po mnenju Ministrstva za finance je torej posebna metoda za sooèanje s stalno cono v trgovini in storitvah.

Postavlja se vpra¹anje, ali v naslednjih letih in bo moèno izkoristiti tola¾bo blagajne. Trenutno zna¹a 700 PLN. Uporabi jo lahko vsa ¾enska, ki je takrat namestila blagajno in je o tem pravilno obvestila davèni urad. Davèni urad ima 30 dni èasa, da vlo¾i zahtevek za vraèilo 700 PLN. Ali bo bogato izkoristiti zadnjo olaj¹avo v naslednjih letih, razlo¾iti bomo, kako bo ministrstvo objavilo novo uredbo.