Blagajne 1 marca 2015

Industrijske dvorane so zelo specifièna mesta. Izvedeni so za izvajanje doloèenih serijskih dejavnosti, pogosto ponavljajoèih se, dokler jih ¹e ne dolgoèasijo. To so mesta, ki so strogo za¹èitena s strani brigadirjev, mened¾erjev, direktorjev in konèno skrbi in zunanjih revizij, vendar ne nerazumno. Ker vsaka proizvodna dvorana nima smisla za to, kako se proizvaja dobro, je izpostavljena razliènim dejavnikom, ki ogro¾ajo varnost, zdravje in ¾ivljenje.

Bistvo tukaj je tudi nevarnost, ki prihaja iz odpovedi varnostnih sistemov, od po¾arov in nesreè, ki nastanejo neposredno ali posredno zaradi èlovekovih dejavnosti, dinamièno, ampak tudi toksikolo¹kih in drugih nevarnosti, ki delujejo poèasi, a nezadr¾no zdravstveni delavec, zaposlen v sedanjem obratu. Pomembno je torej, da & nbsp; name¹èeni v proizvodnih halah & nbsp; filtriranje prahu, filtri za prah. Tudi v ozadje, kjer se pripravlja hrana, zato bo potrebna, saj so rezultat procesov lezij obdelanih z razliènimi surovinami odvajajo iz skupine cvetni prah, mikroskopskih razliènih snovi. Tudi snovi, ki ¹tejejo za nestrupeno, z redno vdihniti v dihalne poti je lahko v prihodnosti povzroèi hudo vnetje dihalnih poti.

Redno je ravno v smislu slabo prezraèenega, ki ni opremljen s filtri za prah, ki bo v prihodnosti povzroèil dihalne bolezni ali alergije. To ne smemo podcenjevati. Vsak dan je vsak èlovek na kateremkoli sede¾u izpostavljen nastanku ¹kodljivega prahu in onesna¾enosti zraka. V ozadju dela, v katerem je do 1/3 njenega dneva, ga je treba re¹iti s faktorjem, ki lahko vsebuje stanja bolezni. Ob predpostavki, da smo v okolici izpostavljeni vdihavanju nevarnih hlapov, prahu in pr¹ic, se ne bi smeli pasivno prepustiti dodatnim zastrupitvam s ¹kodljivim prahom v vlogi. Filter prahu v delovnem polju je uèinkovit naèin za prepreèevanje dodatnega vdihavanja ¹kodljive baze na telo.

Filtri reagirajo na te¾nost z enostavnim ujemanjem delcev prahu, ki potekajo skozi njihovo povr¹ino. Zahvaljujoè temu v pra¹nem polju je zrak omejen, preden ga oseba zaène dihati.