Direktiva atex 2014

Direktiva ATEX v svojem pravnem sistemu je bila uvedena 28. julija 2003. Povezan je s podatkovnimi proizvodi za proizvodnjo na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Izdelki morajo izpolnjevati stroge zahteve ne le za varnost, ampak tudi za zdravstveno varstvo. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

http://si.healthymode.eu/hallu-motion-korektivni-aparat-za-prilagajanje-velikega-prsta/Hallu Motion. Korektivni aparat za prilagajanje velikega prsta

Vsebina doloèil zadevnega normativnega akta, stopnja za¹èitnih ukrepov in tudi tisti, povezani z zadnjim, vsi postopki ocenjevanja so v veliki meri odvisni od okolja, v katerem bo deloval poseben obrok.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora izpolnjevati izdelek, ki ga je treba obdelati v potencialno eksplozivnih atmosferah. Toda, katere cone to pomeni? Najprej govorimo o rudnikih s èrnim premogom, kjer obstaja zelo velika verjetnost eksplozije metana ali premogovega prahu.

ATEX direktiva ima podrobno delitev naprav na dele. Dva sta. V osnovnem razredu se ujemajo naprave, ki so prilagojene v podzemlje rudnika in v prostorih, ki so lahko metan eksplozivni. Druga skupina se nana¹a na naprave, ki se zaènejo na svojih mestih, vendar obstajajo v nevarnosti eksplozivne atmosfere.

Ta direktiva doloèa bistvene zahteve za vso opremo, ki deluje v obmoèjih eksplozije metana / premoga. Z usklajenimi pravili se lahko odkrijejo tudi dolgoroènej¹e zahteve.

Upo¹tevati je treba, da je treba posode, podobne karieri v bli¾ini nevarnosti eksplozije, oznaèiti z znakom CE. Identifikacijsko ¹tevilko prigla¹enega organa je treba vrniti za znakom, ki mora biti viden, viden, stalen in preprost.

Priglasitveni organ pregleda celoten nadzorni sistem ali eno napravo v objektu, da zagotovi skladnost z veljavnimi formulami in prièakovanji iz Direktive. Ne smemo pozabiti tudi, da bo od 20. aprila 2016 sedanja direktiva nadome¹èena z novimi informacijami ATEX 2014/34 / EU.