Evidenca o prodaji fitofarmacevtskih sredstev

S prihodom leta 2013 je bila uvedena obveznost evidentiranja prodaje z blagajnami. Doloèbe zakona se nana¹ajo na podjetnike, ki ponujajo storitve in prodajajo blago, ne pa tudi na kmete. Veèina poslovnih subjektov (kot je frizer, zdravnik ali mehanik ima obveznost namestitve in uporabe fiskalnih blagajn v prodajnem centru.

Za poroko ta obveznost ne deluje takoj za nobenega podjetnika, kar se lahko vidi v primeru, ki ne presega omejitve, ki jo je zakonodajalec uvedel na polo¾aj zasebnikov, ki je v tej zakonodaji doloèen na 20.000 poljskih zlotov. In brez mesta v zadnjih oblikah ostaja, ali je podjetnik ¹ele zaèel poslovati, ali pa je ta vloga potekala ¾e 10 let. Po prekoraèitvi zakonskega zneska je podjetnik dol¾an evidentirati prodajo z uporabo blagajn ali blagajn, ki jim grozi kazni in sankcije.

Mnogi podjetniki in ¾elijo biti podjetniki se bojijo nakupa blagajne. Ta element je nesreèen in po mnenju ljudstva je v naèrtu nadzora dr¾avnih organov v strukturi podjetja, od katerega je med drugim odvisen tudi dr¾avni proraèun. Polo¾aj, vendar je obratno, ker lahko finanèna blagajna pomembno prispeva k izbolj¹anju oblike in omejitve ¹tevila delovnih mest. Preden kupimo na¹o prvo blagajno, je vredno poznati razliène vrste njihovih vrednosti (npr. Z vnosom gesla za iskalnik »cene blagajne«, saj bo glede na opravljeno delo vsak podjetnik iskal nove funkcije.

Preden kupimo blagajno, naredimo evidenco o fiskalnem znesku, v glavnem poslovnem letu ¾e dolgo sodelujemo pri registraciji prodaje sreèe in storitev za delo zasebnih subjektov. . Prav tako moramo biti pozorni na dejstvo, da se za izdelavo raèunov za delo fiziènih oseb uporabljajo popolnoma novi tipi in povsem drugaèni v primerih, ko prodaja ni fakturirana. Najpomembnej¹e je, da vhodni prenosi jasno nakazujejo, na kaj se nana¹ajo, tako da prilo¾ijo raèun ali ¹tevilko naroèila, kot tudi natanèen opis storitve ali izdelka.