Finanenega programa

Comarch ERP Optima je program, ki je na Poljskem zasnovan na trgu za bolj obèutljiva in veèja podjetja na vseh podroèjih. Zahvaljujoè vgrajenim rezultatom, je to enostavno izbran program med raèunovodskimi pisarnami in davènimi svetovalci.

Program Comarch ERP Optima ¾e uporablja veè kot 60.000 podjetij iz drugih podroèij in tr¾nih sektorjev, kot so trgovina in storitve, promet, gradbeni¹tvo, kmetijstvo, javna uprava, proraèunski zavodi, medicinska industrija, kulturne ustanove in odvetni¹ke pisarne. Program Optima ima le pozitivne povratne informacije, tukaj pa je tudi nekaj od njih.

Cosmo Group Sp Z o.o. podjetje, ki ima v lasti blagovno znamko NeoNail, je mednarodno podjetje z deli stilizacije in nege nohtov. Razlogi za njen obstoj so blizu potro¹nikom in jim ponujajo posebne in sve¾e izdelke. Z uporabo programa Comarch Optima v skoraj industrijski panogi trdijo, da se vsaka transakcija izbolj¹uje.

Printemps je povsem znana mre¾a velikih trgovin, ki prevzame distribucijo izdelkov vodilnih blagovnih znamk iz sveta mode, udobnega blaga in najbolj popolne kozmetike. V dobi nenehne rasti so podjetja v Caenu, Toursu in Brestu v rokah Comarcha imela nalogo, da spremenijo svojo IT metodo. Programska oprema Comarch ERP Altum najbolje ustreza vpra¹anjem in zahtevam podjetja Printemps plus in se obièajno uporablja v drugi fazi razvoja.

Ponudba Kontri.pl je èudovit izbor spodnjega perila ter oblaèil in nogavic. Zahvaljujoè uporabi platforme Comarch ERP Altum se polovica naroèil preko interneta uporablja v samodejnem postopku, in edini ljudje, ki sodelujejo v naroèilu, so skladi¹èni delavci, ki fizièno pripravljajo paket za po¹iljanje.

Imperial je vrednost italijanske ponujajo oblaèila za ¾enske in mo¹ke. Z zelo moèan razvoj omre¾ja, je podjetje zaèelo iskanje za sistem, ki bo izbolj¹ala upravljanje mre¾e trgovin. Dajo naèrt ComArch Optima.