Industrijski sesalnik s stresalnikom

https://driv-ultra.eu/si/

Industrija in tovarne, ki proizvajajo druge proizvode v velikem obsegu, so urejene z lastnimi zakoni in zahtevajo popolnoma drugaène re¹itve od tistih, ki bi jih uporabljali v kraj¹em obsegu, kot dokaz v na¹em dru¾inskem stanovanju. V proizvodnih halah je obièajno, da se npr. Razlivajo razliène tekoèine ali olja neposredno na tla, to je ovira.

Zelo neuèinkovita re¹itev bi bila, èe bi poklicali èistilno ekipo, da bi z razko¹no krpo in gobo brusili in zahtevali onesna¾enje s stene. Za tak¹ne izredne razmere se uporabljajo posebni industrijski sesalniki, ki se uporabljajo za shranjevanje slike in tekoèine. Hitro, uèinkovito in brez kakr¹nih koli sledi, tudi neposredno v posebno posodo, ki je pripravljena odstraniti.

Sesalniki Atex ali osrednji industrijski sesalniki se lahko dodatno uporabljajo za shranjevanje razliènih vrst odpadkov iz tal, za visoko moè. Obstajajo podatki za vakuumiranje veèjih kolièin odpadkov iz umetnih teles, lesa ali kovine, ali karkoli, kar je te¾ko zbrati s èopièem in zajemalko, in za katere navaden sesalnik preprosto ni prilagojen. Centralni sesalniki imajo veèjo zmogljivost, veèjo sesalno moè, popolnoma razliène posode za izdelavo te¾kih odpadkov. Vendar pa lahko tak¹ni sesalniki predvsem vakuumirajo bistveno razliko in enkrat oèistijo veèjo povr¹ino. To je zadnja velika ugodnost za èistilno ekipo, ki ima veliko dela brez izrednih razmer.

Industrijski sesalniki se obièajno uporabljajo za nekatere vrste odpadkov in niso priporoèljivi za èi¹èenje, na primer, preproge v jedilnici delavca. Uporabljale se bodo samo v proizvodnih halah, kjer se med proizvodnim procesom odlaga veliko drugih vrst odpadkov, tj. V skladi¹èa, kjer se je veliko surovin prelilo na proizvod nesreène nesreèe. Na dana¹nji poroki je industrija popolnoma avtomatizirana in prilagojena tako, da varuje fizièno moè zaposlenih, in da lahko le del njihove knjige izdelajo visokozmogljivi stroji, kot so industrijski sesalniki.