Italijanski modni oblikovalci

V soboto je potekala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci pripravili za sezono zdru¾itve. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je bila obkro¾ena z najmanj¹im elementom, polnost pa je nastala brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Uporabili so povsem naravne in zraène tkanine velikih, barvitih barv, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹e novinarje je najbolj spreminjala zraèna, barvita maxi krila v zneskih, konèanih s kvaèkanjem. Poleg tega so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za lahka oblaèila so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene kape s pravimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipkami in originalnimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroke, ki je bila narejena za novo situacijo. Obleka je bila dana osebi, ki je èakala, da ostane anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najbolj oddaljene zbirke. Dohodek iz te dra¾be bo oznaèen kot brezplaèen otro¹ki dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène funkcionalne in zanimive akcije. Njeni lastniki so se veèkrat vrnili k lastnim prodajnim rezultatom in enkrat je bil predmet dra¾be celo obisk njihovih lastnih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la do trgovin ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da je blagovna znamka vzpostavila spletno trgovino, v kateri bodo na voljo zbirke razen v stacionarnih trgovinah.Poljsko oblaèilno podjetje je eno najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem obmoèju. V nekaterih regijah je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Vsakiè, to podjetje povzroèa zbirke v zameno z navadnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke imajo res veliko priznanje, da so ¹e pred zaèetkom trgovine pripravljene v pomembni vrsti iz posebnega jutra. Te zbirke gredo isti dan.Izdelki iz teh podjetij so bili med potro¹niki ¾e vrsto let zelo priljubljeni, tudi zaradi tega tudi v tujini. Pi¹e o njej in ne pada, ne da bi omenila moè nagrad, ki jih je dosegla, in kaj i¹èejo, da so rezultati najvi¹je vrednosti.

https://size-max.eu/si/

Oglejte si lastno trgovino: Enkratna oblaèila za ¾ivilsko industrijo