Izpis raeuna pkp

https://goij-c.eu/si/

Znano je, da nizke in te¾ke blagajne ne delijo le velikosti. Kdo so majhni fiskalni zneski, za katere so namenjeni in za koga so specifièni? Kaj so drugaèni?

Znano je, da je v kraj¹ih stvareh te¾je postaviti nekaj specializirane programske opreme, zato so v kombinaciji s pomembnimi registrskimi blagajnami, npr. Ne morejo se prilagoditi ¹tevilnim naèinom ponudbe. Zato so namenjeni gostom, katerih ponudba materialov in pomoèi ni zelo razlièna in se vsebina raèunov pogosto ponavlja. Torej je osnovni odgovor spomin na jed.Iz dodatnega dela majhne blagajne nimajo veliko prostora, nekatere so tako nizke, da se vklopijo v torbi ali torbici. Povezana je z njihovo uporabo. Pogosto se uporabljajo za kariero v prostorih, tj. Na mestih, kjer je uporabna povr¹ina majhna. Za nakup, na primer raèunalni¹kih blagajn, moramo vsebovati potrebne podatke za njih. Sestavite z raèunalnikom, monitorjem in fiskalnim tiskalnikom. Da, verjetno jih nikjer ne morete nastaviti.Najmanj¹e blagajne, tj. Prenosne, imajo zelo trpe¾no baterijo, tako da jih lahko delate veè ur brez elektrike. Bolj pomembni pogosto zahtevajo stalno povezavo s kontaktom. Poleg sedanjosti so veliko veèji in lahko povzroèijo veliko te¾av, ki jih loèujejo od polja v polje. Da, to pogosto remodeliranje je lahko problem. Ni¾je je treba ¹e preurediti.Kljub ¹tevilnim prednostim majhnih blagajn pa jih v smislu funkcionalnosti ne morejo primerjati z bolj ugodnimi. Ne predstavljajo dodatnega dela, kot je mo¾nost popravka potrdila o prejemu pred tiskanjem ali neposrednega izpisa raèuna z DDV. na drugi strani pa se manj¹a funkcionalnost strinja z bolj obièajno storitvijo. Znano je, da je dodatna moè dela, zelo gumbi, ki jih je treba obvladati, za pravilno uporabo teh dejavnosti. Uèenje tak¹nih situacij traja veliko èasa. Poleg tega ponavadi zahtevajo specializirano programsko opremo, ki se zbira s kasnej¹imi stro¹ki. Zato je izbira prave kamere odvisna od potreb podjetnika.