Jesenska modna revija

Zadnjo soboto smo videli predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki so zahtevali, da vidijo, kaj so oblikovalci pripravili za zavezujoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izdelana na najmanj¹i toèki in vse je bilo narejeno brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo proizvodnjo so uporabljali le ekolo¹ke in prijazne tkanine z visoko barvno barvo, vkljuèno z bomba¾em, lanom in svilo. Na¹e novinarje je najbolj spreminjala zraèna, barvita maksi krila v kvaèkanih cenah. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke, pa tudi bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za dekleta, med drugim, pletene kape s pravimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene posebej za trenutni boj. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo tudi na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz te prodaje bo doloèen za poljsko siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in pozitivne akcije. Njen lastnik je ¾e veèkrat delil svoja dela na dra¾be, nato pa je bil predmet prodaje celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la na podjetja na majski fronti. Poleg tega je napovedal, da namerava blagovna znamka odpreti raèunalni¹ko trgovino, v kateri bi bile na voljo obratne zbirke kot v stacionarnih skupinah.Na¹e lastno podjetje za oblaèila je eden od najmoènej¹ih proizvajalcev oblaèil v miru. V vsakem svetu ima veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa krojaèe, krojaèe in arhitekte. V doloèeni fazi ta vrednost ustvarja zbirke v skladu s poljskimi oblikovalci. Te zbirke res dobijo celotno priznanje, da so ¹e pred odprtjem trgovine pripravljene v eni èakalni vrsti od enega zjutraj. Te zbirke gredo isti dan.Uspehi tega imena iz mnogih let u¾ivajo veliko priljubljenost med prejemniki, tudi v svetu in v tujini. Èe pi¹em o njej, mislim, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela in ki potrjujejo, da so teme najbolj popoln razred.

Oglejte si lastno trgovino: enkratno oblaèilo iz Krakova