Kri anke

Odvisnost od pornografije je patolo¹ko (od meje spolne zlorabe in spletnega holizma, ki vkljuèuje popolno podrejanje dnevne rutine gledanju pornografskega materiala. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma dober naèin za pridobivanje spolnega zadovoljstva, zato mu klasièni spolni odnos ni veè privlaèen. Ne zajame nièesar narobe, kadar se med samozadovoljevanjem ali delom predigre poveèuje razburjenje obeh partnerjev. Nered je mogoèe ustvariti le, ko je organiziran celoten urnik dneva v smislu mo¾nosti pridobivanja zadovoljstva od nenehnega opazovanja pornografskih materialov. Oseba, ki se odzove na pornografijo, u¾iva gledanje pornografije tudi med delovnim èasom ali v èasu, ki bi ga moral porabiti za znanje ali izvajanje drugih nalog. Dokazano je, da je zdravljenje primerna terapevtska re¹itev, ko odvisnik zaène izgubljati nadzor nad na¹im obstojem in patolo¹ki pogon zaène narekovati strategijo vsakdanjega ¾ivljenja.

Èeprav gledanje pornografije pri otrocih lahko unièi njihovo psiho, pri odraslih (zavedajoè se obièajne narave obravnavanega gradiva, ponavadi ni take nevarnosti. Vendar, pod pogojem, da ni odvisnosti od pornografije, gre za neomejeno odvisnost, ki zaène prevladati nad vsemi drugimi elementi èlovekovega ¾ivljenja. Priporoèamo pet stopenj odvisnosti od pornografije: odkrivanje, preuèevanje in iskanje, neobèutljivost, stopnjevanje in izvajanje. Zdravljenje odvisnosti veèina ¾ensk se zaène ¹ele po peti fazi, ko (¹e vedno razburljivo pasivno gledanje pornografskega materiala ne prina¹a veè zadovoljstva. Ko so ¾e uporabili ves razpolo¾ljiv erotièni potencial interneta, so odvisniki zaèeli iskati prilo¾nosti za pridobitev zasebnosti, ki se lahko izka¾e za nevarno za druge ljudi. ®al je pogosto le izku¹nja neprijetnih posledic zadevnega vedenja tista, ki oblikuje spolno suckerjevo ljubezen do pornografije in mu prina¹a motivacijo, potrebno za nasvet seksologu.