Leszna erpalke

Vendar pa batni èrpalki ni treba nikogar o tem opominjati - da bi bili preprièani: pnevmatske batne èrpalke so naprave, ki se uporabljajo za potiskanje gladkih in pol-tekoèih izdelkov. Predstavljajo se s posebno konstrukcijo, zaradi katere tudi najbolj¹i materiali niso po¹kodovani.

Naèelo delovanja batnih èrpalk temelji na ustvarjanju batne èrpalke. V zaèetnem obratovalnem ciklu se mazivo vpije skozi dovodni ventil s pomoèjo bata, ki se vrti v valju, nato pa se odda skozi izstopni ventil. Naslednji korak je prekiniti tlak, ki poganja bat, tako da ima èrpalka mo¾nost, da posrka ¹e en del maziva.

V hidravliènih, pnevmatskih ali elektriènih pogonih lahko poklièete razliène vrste pogonov, ki se uporabljajo v batnih èrpalkah. Zahvaljujoè temu obstaja veliko razliènih razlièic teh èrpalk v oddaljenih industrijskih panogah.

Kot smo ¾e omenili, lahko razliène tekoèine preva¾amo s pomoèjo batne èrpalke. Pri batnih èrpalkah je pomembno uspe¹no prenesti abrazivne, korozivne tekoèine (npr. Vinske kisline in vroèe tekoèine pri 100 stopinjah Celzija. Poleg tega so primerni za prevoz viskoznih tekoèin, debelih, blatnih tekoèin in celo sadne ka¹e. To ustvarja, da je takrat delavec èrpalke najpogosteje igral v tehnologiji.

Med velike prednosti te vrste èrpalk je vsekakor treba omeniti bolj uèinkovito porabo energije z visoko verjetnostjo sprememb obremenitve. Zadnja prednost te re¹itve bo preprosta uèinkovitost in dejstvo, da èrpalka ne zahteva poplavljanja. Tudi sorta u¾iva, ki ni ¾igosana z uporabo te èrpalke.

Vendar ni re¹itve brez pomanjkljivosti. Kljuèni pomanjkljivosti batnih èrpalk so precej nizka uèinkovitost in visoki obratovalni stro¹ki. Kljub enakemu ¹tevilu poslovne¾ev odloèa o trenutnih èrpalkah zaradi dejstva, da njihove lastnosti premagujejo slabosti.