Mesni stroj olx

V sekvencah, ki so ¾e lahko odliène za prazgodovinski jesenski ritual kislega zelja, ¹e posebej na pode¾elju, bi bilo nekaj. Mesto je bilo vedno zadovoljujoèe v zadnji poplavi. ©li so v trgovino, kupili gotove kislo zelje in nihèe, razen ljubiteljev ali "pravilno motiviranih ¾ensk", ni zbudil rezanja in dekapiranja zelja.

TitaniumTitanium - Poveèajte penis in izbolj¹ajte kakovost spolov!

Zaradi rezanja zelja je bilo neizogibno povezano s dekapiranjem. Za potrebe preprostega dodatka k solati, juhi iz zelja ali enolonènice, je bil oster no¾ ali roèni rezalnik dovolj za konèni obrok in skoraj takoj ga lahko u¾ivali. Priprava velikega zelja za dekapiranje pa bi bila hitro izziv. In tukaj se na primeru pojavlja rezalnik zelja. Sprva bi bila ista navadna, roèna naprava, ki bi po eni uri no¾a bistveno izbolj¹ala celoten postopek rezanja. Nato so se nalepke pojavile na roèici - mehanske. To je bil hiter napredek, saj se je delo hitro premikalo naprej in z majhnim "parom" bi bilo pomembno, da v danem sistemu naredimo nekaj dnevnega zelja. Vendar, ker je slednji pogosto napredek, mora vedno napredovati. Pri tem smo to dosegli z dostopom do ¾e obstojeèih re¹itev elektromotorja. Po drugi strani pa se je ta sistem rodil pod imenom elektrièni rezalnik zelja. In v primeru te re¹itve se je delo rezanja zelja zdaj zelo napredovalo. ©e posebej, da je ta ideja rasla in da je bil ta model naprav iz mladine, za domaèo uporabo, te¾ak za industrijske namene. Toda industrija nas ¹e ne zanima, saj ima na splo¹no svoje pravice in velikosti, mi pa se bomo osredotoèili na majhne in majhne naprave. Naèin ¾ivljenja teh mlaj¹ih orodij je podoben ¾ivljenjskemu principu elektriènega karoserijskega stroja, le da namesto pol¾ev obstaja valj iz nerjaveèega jekla z manj¹imi ali veèjimi brazdami. Predvsem v setu je nekaj zamenljivih valjev z razlièno umerjanjem kosov, tako da lahko kupite debelej¹e ali tanj¹e èipe narezanega zelja. Mno¾ica tega modela opreme na trgu povzroèa, da bo vsakdo na¹el nekaj zase in prozaièno dejanje rezanja zelja, ki je celo prijetno, in do zadnjega narediti zelo uèinkovito in brez strahu pred po¹kodbami prstov, ko vèasih vsebuje prostor z no¾em.