Modna revija tyczyn

Pozno soboto je minilo predvajanje najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci pripravili za rastno sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je ostal v najtemnej¹i komponenti in celotno se je odvijalo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Za njihovo izdelavo so bile uporabljene popolnoma enostavne in zahtevne tkanine z visokimi, barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili, narejenimi iz kvaèkanja. Poleg tega so bili navdu¹eni nad èipkami, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za majhna oblaèila so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in sve¾imi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroke, izdelane posebej za sve¾o slovesnost. Obleka je bila prodana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek iz trenutne prodaje bo namenjen na¹i siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobre in dobrodelne akcije. Njen lastnik je ¾e veèkrat poslal na¹e izdelke za prodajo, in ko je bil material dra¾be celo obisk dobre tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v trgovino ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava dru¾ba odpreti spletno trgovino, v kateri bodo odprte zbirke, razen v stacionarnih hipermarketih.Dru¾insko modno podjetje je eden najbolj znanih proizvajalcev oblaèil. Predstavlja veè tovarn po vsem svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, vkljuèno z veèino najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Obèasno ta dru¾ba izdeluje zbirke v znanju z odliènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so zelo velik uspeh, da tisti, ki so ¾e pripravljeni na drugaèno jutro, ¹e pred odprtjem trgovine delajo v kilometrskih èakalnih vrstah. Te zbirke izginjajo ta dan.Sedanji material podjetja iz mnogih hitrih let je zelo priljubljen med uporabniki tako na obmoèju kot v tujini. Pi¹e o njej in ne opusti omembe ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in se odloèi, da so cilji najvi¹je kakovosti.

Oglejte si trgovino: Enkratna lekarna