Napaka fiskalne blagajne 95

In vitro (in vitro oploditev je predvsem re¹evalna tabla za pare, ki zaprosijo za otroka. To je dolg in stresen proces, vendar lahko mnogi dobri pari zaradi te metode poskrbijo za za¾eleno potomstvo, tudi èe se druge oblike niso izkazale za zanesljive. Zdravljenje raèuna na povezavo sperme z jajcem v laboratorijskih pogojih, zunaj ¾enskega telesa.

duo shampooVivese Senso Duo Shampoo - Učinkovito zdravilo za oslabljeno in padanje las!

Indikacije za operacijo imajo lahko vzrok tako na strani partnerja (zmanj¹ani parametri sperme kot na partnerja (obstrukcija jajcevodov, nezmo¾nost ovulacije. Pogosta indikacija za in vitro oploditev je idiopatska neplodnost, katere vzroki niso znani. Priporoèljivo je, da bolnik opravi niz laboratorijskih testov in partnerja za testiranje semena, preden opravi in vitro zdravljenje. Nato morajo bodoèi star¹i dati pisno soglasje za izvedbo postopka. Naslednji postopek je hormonska (farmakolo¹ka stimulacija ¾enske, da bi poveèali ¹tevilo zrelih jajènih celic. Zdravila in njihov odmerek naèrtuje zdravnik posebej, skupaj s konènimi raziskavami bolnika. Naslednja faza je pridobivanje ¾enskih jajènih celic v sezoni, ki jo doloèi zdravnik. Zdravljenje poteka v splo¹ni anesteziji in traja nekaj minut. Sestoji iz punktiranja vidnih mehurèkov v obeh jajènikih, na toèki pridobivanja folikularne tekoèine, ki vsebuje oocite. Istoèasno se partner bolnika predstavi s spermo (koristno je ohraniti spolno abstinenco nekaj dni pred postopkom. Druga raven je vezava zbranih jajc na spermo v laboratorijskih pogojih. Zarodki, ki nastanejo v tem procesu, se zaprejo v inkubatorju, kjer obstajajo odlièni pogoji za njihovo rast. Po nekaj dneh se zaène v maternici pacienta s tankim katetrom. To obdobje metode ni nevarno in zato ne zahteva anestezije. Po prenosu zarodkov mora bolnik zmanj¹ati telesno aktivnost (potrebna je kratka abstinenca in se na lahek naèin izbolj¹ati. Po dvanajstih dneh mora poroèati kliniki za biokemièno noseènost. V petem tednu po operaciji je koristno narediti ultrazvok, ki potrjuje noseènost. V primeru okvare je mo¾no ponoviti postopek s shranjevanjem pripravljenih, rezervnih zarodkov. Po zadnjih raziskavah je uèinkovitost in vitro okoli 40%. Sedanja metoda pa obstaja s to pomoèjo za neuspe¹no iskanje otroka.