Nevarnost po ara pm

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati nevarnost eksplozije vnetljivih snovi, uèinek elektrostatiènega izloèanja isker. ©iroko se uporablja v oddelku za transport in predelavo vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev, ki vsebuje drugaèno obliko. Najbolj priljubljen in veè zapletenih modelov se kopièijo iz ozemljitvene objemke in iz kabla. Naprednej¹i in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni s sistemom za za¹èito ozemljitve, zaradi èesar je mo¾no izdati ali transportirati proizvod, ko je tla pravilno povezana.

Elektrostatiène podlage se obièajno dajejo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Pri izdelavi rezervoarjev za polnjenje ali praznjenje z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, granulami, tekoèinami lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboji. Vir njihovega stali¹èa je lahko me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji se ustvarijo z dotikom ali razloèevanjem posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo odvisna od elektrostatiènih lastnosti povr¹in, ki so med seboj v stiku. Zaradi tesne in hitre povezave z ozemljitvenim ali neobremenjenim problemom se lahko ustvari kratek impulzni tok, ki ga je mogoèe prebrati v ko¾ah iskre.Pomanjkanje skrbnosti nad razelektritvijo isker lahko vname me¹anico alkoholov in zraka, kar pomeni eksplozijo ali nevarno eksplozijo. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.