Obdelava lesa preprosta

Lesna predelava je ¹e vedno izjemno dostopna panoga podjetni¹tva. Ni pomembno, da se tesar odloèi, ali doloèena oseba ali hi¹a, ki zaposluje veliko ljudi - nekatere pravice tega poklica ostanejo nespremenjene.

https://de-xic.eu/si/

Ena od izjem, ki so vedno povezane z mehanskim postopkom obdelave lesa, je oblikovanje stranskih proizvodov, kot so èips in prah.

Vsak, ki je vsaj enkrat v lesarstvu vedel, da prehod v okolje mizarskih strojev lahko povzroèi opra¹evanje oblaèil in èipov, ki so pritrjeni na obutev. Prodano je kot nujno stanje, èeprav ni normalno, da gre v dr¾avo.

Prisotnost èipov in prahu na dvorani mizarske delavnice nosi drugaèno gro¾njo. Poleg vidikov, povezanih z estetiko oblaèil, imajo predvsem potencialni vir po¾arne nevarnosti. Posu¹en, drobni èips in zelo vnetljiv. Èe poskrbite za mo¾nost celo iskrenja pri rezanju lesa ali celo zapustite sistem o¾ièenja, si lahko hitro predstavljate lahkotnost po¾ara.

Z prahom se lotimo ¹e enega nevarnega problema, ki je pot eksplozije delcev v zraku. Ta fizièni fenomen, ki je normalen v na¹em ¾ivljenju, prina¹a tveganje resne ¹kode ustvarjanju vseh ljudi.

Odlièna re¹itev za omejitev proste rotacije stranskih uèinkov obdelave lesa je uporaba ustrezno naèrtovanega naèina odstranjevanja, ki so naprave za zbiranje prahu. Ta vrsta naprave, ki je obièajno prikljuèena neposredno na stroje, bo omogoèila, da se prah in sekanci odvzamejo na ravni njihovega nastanka in jih nato prenesejo v skladi¹èe. Zahvaljujoè temu imajo odliène mo¾nosti za izbolj¹anje zadnje zaposlitve.