Omejitev prispevkov za socialno varnost

Obièajno uporabljena bli¾njica za zaposlene in plaèe je omejena na celotno delo, povezano z re¹evanjem ljudi v doloèenem podjetju. Vodje dru¾b ¾elijo imeti posebne zakonske dol¾nosti, ki izhajajo iz vrednosti njihovega delodajalca, ker lahko njihova malomarnost povzroèijo nevarne posledice tudi s strani davènega urada, ko je tudi Zavod za socialno zavarovanje. Delodajalec kot ¾enska, ki ima veliko vlogo kot plaènik prispevkov, kar pomeni, da je dol¾an zadr¾ati zahtevane zneske prispevkov za ZUS za na¹e zaposlene. Ti prispevki za zdravstveno zavarovanje se plaèajo ne glede na velikost ali vrsto zavarovalnih pravic, za plaèilo socialnih prispevkov pa veljajo doloèene omejitve. Lastnik podjetja mora pripraviti zahtevke za zavarovanje s predlo¾itvijo uradnega obrazca v Zavodu za socialno zavarovanje v sedemdnevni sezoni z trenutki zaposlitve, tj. Od obveznosti zavarovanja. Za uspeh klasiène pogodbe o zaposlitvi je potrebno poravnati vse socialne prispevke, èe pa se sklene prava pogodba, so potrebni le prispevki za pokojninsko in invalidsko pokojnino (po mo¾nosti tudi nezgodni prispevek.

Zaposleni in plaèila v oblikah, ko so ¹tudentje ¹tudentje, ugotovijo, da se pokojninsko in invalidsko pokojnino zavedajo, in popolno odsotnost zahteve za nezgodno in zdravstveno zavarovanje. Pomembno je omeniti, da podjetnik plaèuje zdravstvene in socialne prispevke Zavodu za socialno zavarovanje tudi za sebe, medtem ko mora oseba, ki istoèasno opravlja poklic in izvr¹uje dru¾bo, plaèevati le prispevke za zdravstveno zavarovanje. Obstaja alternativna re¹itev za zaposlovanje delavcev, obstaja pa tudi zunanje izvajanje èlove¹kih virov in plaè. To dokazuje odstop naravnega zaposlovanja osebja in pomoè mednarodnega podjetja, ki prevzame osebje in plaèe ter vse obveznosti, povezane z izvajanjem njegove baze.