Onesna enje zraka s kislim de jem

Zrak ima pomemben dejavnik, da je vsak èlovek. Pri vdihavanju v pljuèa se ne absorbirajo samo snovi, ki spodbujajo razvoj, ampak tudi tiste, ki negativno vplivajo na zdravje. Tip nima notranjega filtra, ki je v sto odstotkih dovoljeno za filtracijo neèistoè, ki se oddajajo v zraku, stopnja njegovega odvisnega organizma obstaja iz okolja, v katerem stoji.

V sredi¹èih se èuti vi¹ja stopnja onesna¾enosti, ki jo med drugim narekuje veèja razdalja avtomobilov in ¹tevilo industrijskih tovarn, vas pa se pogosteje uporablja s èistim zrakom, na katerega vpliva manj avtomobilov in visoka vegetacija. Les in lila se ¹tejeta kot navadni èistilci zraka, ki prepreèujejo degradacijo naravnega okolja. Èlove¹ka dejavnost, ki se stalno razvija, mora uporabljati vse bolj napredne re¹itve za varovanje zdravja in okolja. Primer tak¹nih postopkov predstavljajo tovarne, ki imajo ¹iroko paleto industrij, vèasih zaposlujejo veè sto ljudi. Problem, ki je ¾e opazen v ¹tevilnih obratih, osredotoèenih na proizvodnjo, je onesna¾evanje zraka, ki nastane pri proizvodnji izdelkov. Onesna¾evalci, ki se premikajo, negativno vplivajo na zdravje ljudi in ovirajo pravilno izvajanje nalog. Pijaèa od konca tega prizadevanja je izvedba naèrtovanja sistemov za ekstrakcijo prahu na podroèjih, kjer je veliko nepotrebnega prahu. Tak zaplet je med drugim pomemben v mizarskih hi¹ah, kjer prah in lesna ¾agovina negativno vplivata ne le na ljudi, ampak tudi na jedi, kar zmanj¹uje njihovo funkcionalno stanje. Èipi ne ogro¾ajo le zdravja in produktivnosti zaposlenih, temveè tudi varnost obrata. So vnetljivo dejstvo in èe se pojavijo iskre, se lahko vnamejo. Dobro zasnovan sistem za zbiranje prahu je potem varnost za lastnika, ki mu ni treba skrbeti za tehnièno stanje elektrarne, ampak tudi za velik del bolni¹kega dopusta med zaposlenimi.