Opredelitev zaposlenih

Registrske blagajne so elektronske naprave, ki bele¾ijo znesek dobrega davka in DDV za zadovoljne in pomagajo pri prodaji na drobno. Podjetniki, ki so presegli znesek prometa, ki ga je uvedlo Ministrstvo za finance, so odgovorni za registracijo maloprodaje s pomoèjo davènih blagajn novitus sento e. Pravzaprav naprava blagajne zagotovo deluje pri vodenju podjetja, ker je registracija prodaje polavtomatska, registracija pa ostane pomeni notranjo blagajno.

Blagajne imajo nalogo, da so dnevno poroèilo, ki je toèno. Dnevno poroèilo vkljuèuje znesek dnevnega prihodka, ki se ne spreminja, ker je vpisan v register sredstev in razèlenjen na programirane tarife PTU. Registrske blagajne se ¹tejejo za avtonomne in raèunalni¹ko vodene blagajne. V primeru avtonomnih blagajn so to orodja, ki so opremljena z zasebno programsko opremo in lahko gradijo bazo izdelkov PLU, tj. Seznam kod in èrk z dobrimi cenami PTU, cenami in èrtnimi kodami, ki jih najdemo v podjetju. Zahvaljujoè programski opremi je mogoèe dodeliti vrednosti davènih stopenj in podatkovne baze blaga simbolom. Tak¹ne blagajne po vnosu kode PTU ali skeniranju izdelka s pomoèjo naprave za skeniranje shranijo v neposredno bazo podatkov in kupcu izdajo potrdilo o prejemu. Transakcija se obièajno zakljuèi z gumbom z naslovom "vsota" ali "gotovina". Program avtonomne blagajne pozneje prebere skladi¹èni program za upravljanje dela trgovine. Ta standard se lahko uporablja tudi v naèinu me¹anja z namiznim raèunalnikom. ®al imajo kasete tega modela eno pomembno slabost - ne omogoèajo vnosa podatkovne baze veè kot deset tisoè blaga. Nakup blagajne za nov trenutek ni dober program. Zato naprava v zaèetnem letu izvajanja finanènih kampanj ni obvezna, èe pa smo preveliki, potem pomislim, da je zakon dobro, da se pred zaèetkom dela opremi z valuto.