Optieni mikroskop najveeja poveeava

Laboratorijski mikroskopi (imenovani tudi optièni mikroskopi so mikroskopske naprave, ki uporabljajo svetlobo, ki jo uporablja optièni organizem, za poveèano sliko opazovanega objekta. Mikroskopi so veèinoma predstavljeni z izbiro optiènih leè, od nekaj do celo ducat.

Kje se priporoèajo mikroskopi?Sodobni laboratorijski mikroskopi se v mnogih znanstvenih predmetih uporabljajo za preuèevanje zelo majhnih predmetov. Profesionalni mikroskopi se igrajo v biolo¹kih, biokemiènih, citolo¹kih, hematolo¹kih, urolo¹kih in dermatolo¹kih preiskavah tudi v kliniènih laboratorijih razliènih zdravstvenih ustanov. V biologiji se uporabljajo laboratorijski mikroskopi, med drugim pri prouèevanju mikroorganizmov in razmi¹ljanju o morfologiji celic in tkiva. Znanstvene discipline, ki so odgovorne za te ¹tudije, so mikrobiologija, histologija in citologija. Toda na podroèju kemije in fizike so mikroskopi koristni vsaj pri kristalografiji ali metalografiji. Geologi jih uporabljajo za analizo konstrukcije kamnin.

Eron Plus

Poveèava slikeTradicionalni laboratorijski mikroskopi z uporabo naravne ali umetne svetlobe v optiènem naèrtu (vèasih imenovani svetlobni mikroskopi se uporabljajo tudi v izobra¾evanju kot pomo¾no izobra¾evalno orodje med poukom v naravoslovnih ¹olah. Predmet, ki ga pregledamo, se obravnava neposredno z okularjem ali zaslonom monitorja zaradi uporabe adapterja za projekcijo. Najveèja fizikalna meja poveèave slike v optiènih mikroskopih je doloèena s kotno loèljivostjo leèe, ki je povezana z valovno dol¾ino svetlobe, sprememba za jasnost slike pa ustreza natanènosti leèe. Prvi laboratorijski mikroskopi so omogoèili desetkratno poveèavo, v novih optiènih mikroskopih pa lahko poveèate veè kot tisoèinko.