Posnet thermal xl fiskalni tiskalnik

Elzab & nbsp; fiskalni tiskalniki so naprave v trgovinah. Prihodke od prodaje predstavljajo prihodki od prodaje na drobno. Obravnava tega tiskalnika trpi zaradi vlo¾itve davka na dohodek in DDV. Za uporabo tiskalnika skupaj z zakonom je potrebna odobritev. Finanènega tiskalnika ni mogoèe uporabljati brez povezave z raèunalnikom, ga ta blagovna znamka razlikuje od blagajne. Priznava nalogo registracije potrdil v raèunalniku in tudi njihovo tiskanje.

Ta tiskalnik obièajno uporablja prikljuèke RS-232 in USB. Za uporabo tiskalnika ni potreben odobren program. Na voljo je na spletnem delu proizvajalca tiskalnika. Trenutno fiskalni modeli tiskalnikov, ki so odobreni za dobièek v svoji dr¾avi, uporabljajo vrata RS-232 kot prvo komunikacijsko pristani¹èe. Nasprotno pa so vrata USB postavljena tako, da so v naèinu delovanja oèitna kot navidezna serijska vrata. Prodajalci, ki uporabljajo fiskalni tiskalnik, menijo, da je naloga izvedbe fiskalnega dnevnega poroèila. To poroèilo je zapisano v nepopravljivem fiskalnem pomnilniku tiskalnika. Fiskalni tiskalnik je namenjen tiskanju davènih potrdil v korist vernikov, medtem ko je na kontrolnem kolutu. Kopije zvitkov se arhivirajo. Po prodaji izdelka je treba stranki posredovati fiskalni raèun. Kopije davènih seznamov morajo obstajati pet let, ki jih zbira ¾enska, ki prodaja izdelek. Mo¾no je, da je veè kot le shranjevanje kopij dokumentov, natisnjenih na spletni strani na raèunalniku. Fiskalni tiskalnik je malce enostaven za uporabo. ©katla za tiskalnik vsebuje informacije, ki so namenjene ponazoritvi ¾enske, ko jo uporabljate. Pomanjkljivost fiskalnih tiskalnikov je v tem, da natisnjeni raèuni niso popolne kakovosti, saj bodo natisnjena pisma kmalu izpraznili. V skladu z zakonom ministra za finance z dne 14. marca 2013 (Uradni list, toèka 363, v bistvu, blagajne, je treba opraviti tehniène preglede fiskalnih naprav vsaj vsaki dve leti. Davèni zavezanci za DDV lahko zaprosijo za davèno olaj¹avo za davèni fiskalni tiskalnik.