Predstavitev gastronomske tehnologije

Titan gel

Direktiva ATEX, imenovana tudi Direktiva o novih izjemah, je dejstvo, katerega glavni projekt je pribli¾evanje pravnih doloèb dr¾av èlanic Evropske unije za¹èitnim sistemom in napravam, ki se uporabljajo na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije metana ali prahu.

To naèelo v prvi vrsti opredeljuje glavne varnostne zahteve, ¹iroko paleto izdelkov in poleg tega metode dokazovanja skladnosti z glavnimi varnostnimi zahtevami.Evropske norme imajo pomembno vlogo pri delu, ki podrobno opisuje tehniène metode dokazovanja sodelovanja z varnostnimi trditvami. V skladu s pravilom, èe je izdelek enak vrednosti, se predpostavlja njegovo soglasje z bistvenimi varnostnimi zahtevami.Skupne atex zahteve za opremo in za¹èitne metode, podane v potencialno eksplozivnih obmoèjih, so povzete v Dodatku II Direktive. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, oblikovanju in konstrukciji, mo¾nih virih v¾iga, nevarnostih zunanjih vplivov, zahtevah za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.V skladu z zahtevami mora proizvajalec to imeti v mislih, da prepreèi nastanek eksplozivnega ozraèja z orodji in za¹èitnimi ukrepi, da se prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, prepreèi ali omeji eksplozijo.Naprave in za¹èitne metode morajo biti dejansko zasnovane tako, da prepreèijo mo¾nost eksplozije. Izvajati jih je treba s poznavanjem tehniènega znanja. Strani in komponente naprav morajo delovati stabilno in skupaj s podatki proizvajalca.Vsa oprema, obrambni sistemi in naprave morajo imeti oznako CE.Materiali, ki se uporabljajo za vgradnjo naprav ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in vsebino, ki bi lahko pritegnila potencialno eksplozijo, ne sme biti nobenih reakcij.Naprave in za¹èitne metode ne morejo povzroèiti po¹kodb ali novih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da pri uporabi njihove naloge ne bodo nastale pri visokih temperaturah in sevanju. Ne vedo, kako ravnati z elektriènimi nevarnostmi in ne morejo vsebovati nevarnih situacij.