Prevajalec binarne kode

Zdaj je mnenje, da èe bo prevod ¾ivel pozitivno, ga mora zgraditi zaprise¾eni prevajalec. Vendar je lahko zaprise¾eni tolmaè, tako kot vsaka druga, ¾enska, ki je bolj ali manj sposobna tudi bolj ali manj prilagoditi se zadnjemu, da bi opravljal svoj poklic. Na splo¹no je za pridobitev naziva zaprise¾enega prevajalca potrebno opraviti dr¾avni izpit, ki bo za nas veljal ustrezne zakone. Teoretièno bi torej moral zaprise¾eni prevajalec misliti in predispozicije veèji od povpreènega tolmaèa. Posledica tega ne bo (pravno precej bolj¹e prevedeno besedilo, temveè tudi vi¹je vrednosti storitve. Zato bi morali ljudje, ki morajo prevesti, a nimajo dodatnih sredstev, razmisliti, to pomeni, da bo za njih potreben prevod zaprise¾enega prevajalca. Predvsem je pomembno, da se od zadnjega zavemo, da je zaprise¾eni prevod torej natisnjen èlanek, v katerem so vse strani prevajalski peèat in potrdilo, da vsaka prevedena stran vsebuje vsebino, ki je skladna z izvirnikom. Obstaja torej nepogre¹ljiv prevod, kadar je uradni prevod, kot so diplome, potrdila ali raèuni, vnos v prevod.Seveda se lahko zgodi, da dokument, ki ni uradno dejstvo, mora prevesti zaprise¾eni prevajalec, kot dokaz o tem, kdaj ga je treba uporabiti kot dokaz. Zgornji opis ka¾e, da je zaprise¾en prevod nekak¹en dokument z dodatno te¾o, zato, èe to ni potrebno, ne bi smeli naroèiti zanemarljivega besedila zaprise¾enemu prevajalcu. Poleg tega je tudi logièno, da je zaprise¾en prevod preveè pomemben dokument, ki vsebuje napake. Le kot veste, je prevajalec veèkrat prisegel na èloveka in napaka je èlove¹ka zadeva. Seveda bo zaprise¾eni tolmaè, ki zaseda veliko delovno etiko, zavrnil prevajanje besedila, ki ga ne razume ali ne obstaja verodostojno ali razumljivo. V tem primeru je misel tipièna - i¹èemo drugega zaprise¾enega prevajalca. Vendar, da se za¹èitite pred napakami, je velik ukrep, da prevzamete pisarne ali prevode iz pomoèi, ki ima moèan seznam zadovoljnih strank.