Prevajalec prisega na iroko

Njihovi domovi postajajo vse bolj tehnolo¹ko napredni. ®e danes je naèelo nadzorovati razlièna opravila z uporabo aplikacije v telefonu. Podobno so razmere v podjetjih. Ko gradimo novo stavbo ali obnavljamo staro, pomislimo na poveèanje udobja uporabe.

Centralni sesalniki so zelo priljubljena sprememba. Tak¹no orodje lahko postavimo na primer v kleti ali gara¾i. Na ¾alost bo skrbel za hi¹o in vsak hrup ne bo motil nikogar. Telo bo pomembno za uporabo v vsakem domu ali podjetju. Hkrati pa to vakuumirate bolj kot osebo, kar poveèa produktivnost. Naj se vnaprej posvetujemo, katera naprava bo ustrezala na¹im zahtevam. Morda nam bo pomagal pri trenutnem prodajalcu in svetoval izbiro doloèenega modela. Za monta¾o je najbolje najeti specializirano podjetje, saj lahko slabo urejena instalacija razkroji osrednji sesalnik. Pravilno izbran sesalnik bo energetsko uèinkovit in ne¾en. Pozabite, da nosite te¾ek sesalnik okoli hi¹e in i¹èete stanovanje, da ga pove¾ete.

Tako imenovani pametni domovi so danes pridobili publiciteto. Na kaj raèunajo njihove "sposobnosti"? Sistemi, ki so name¹èeni v stavbi, nam omogoèajo, da moèno vplivamo na morje naprav. Posebna aplikacija za pametni telefon omogoèa dostop do mo¾nosti, kot so nastavitve oken, izklop napajanja, vklop ogrevanja ali preverjanje zapiranja vrat. Pomislite, kolikokrat sem bil na koncu hi¹e preseneèen, ali ste izklopili napravo ali vkljuèili rezultate vrat. Nikoli ne morete imeti tak¹nih skrbi in to reèi na negativen naèin, in èe se anksioznost izka¾e za legitimno, popravite svojo napako. Naravni del tak¹ne ekipe je spremljanje in kakr¹na koli vrsta alarmov z detektorji trendov tudi zelo napredna varnost. Na¹a hi¹a lahko po¹lje sporoèilo varnostni dru¾bi ali policiji. Lopov bo dvakrat premislil, preden bo zaèel oropati tak¹no hi¹o.

Sodobna tehnologija nam omogoèa, da prihranimo veliko podnebja in skrbi. Po mojem mnenju so to neprecenljivi prihranki in vredno je vlagati v sisteme. Ne bo vam ¾al!