Prevajalska agencija da

Na¹a prevajalska agencija zaposluje le izku¹ene in visoko usposobljene prevajalce, ki se dobro vkljuèijo v vsako delo. Preden se pridru¾imo sodelovanju, obvestimo uporabnika o predvidenih stro¹kih in roku.

Zagotavljamo najbolj¹o prevodno vrednost in priljubljene, nizke cene. Z vidika kupcev vzamemo veliko zaupanje. Na¹e prevajalsko podjetje Krakow se ukvarja z ustnim in pisnim prevodom. Specializirani smo za standardne in priljubljene prevode. Prevajamo pravne in poslovne dokumente, korespondenco in specializirana besedila. Ohranimo popolno diskrecijo informacij, ki so izdane v dokumentih, ki jih izda uporabnik. Imamo ustrezne certifikate, ki potrjujejo najvi¹jo vrednost ponujenih storitev. Svojo prilo¾nost usmerjamo tudi na zasebne vodje, kdaj in institucije. Za proizvodnjo uporabljamo najnovej¹e tehnike prevajalske podpore. Uporabniki lahko naroèijo v poljskem podjetju ali prek interneta. Ponujamo tipe tolmaèenja: simultano, zaporedno, oddaljeno in pogajanje. Prvi se obièajno sprejme med pogovorom. Ne zahteva posebne tehniène opreme. Priporoèljivo je s hitrostjo in natanènostjo. On lahko popolnoma prenese èustva govornika. Konsekutivno tolmaèenje, po drugi strani, poteka v èasu vernisanja, usposabljanja in teèajev. Prevajanje in izvirno besedilo se prepletata. Ukvarjamo se s prevajanjem potovanj med potovanjem in ¹tudijskim bivanjem. Potem se priporoèajo profesionalni in odrasli prevajalci. Tudi tolmaè ima vlogo pogajalca pri uspe¹nem prevajanju s pogajanji. Prevajalska agencija ponuja tudi prevajanje: standardno, zaprise¾eno in literarno. Specializiran je za prevajanje informatorjev, vodnikov in pogovornih pisem. Poleg tega ponuja konferenèno tolmaèenje, kar je velik izziv za ljudi v pisarnah, ki u¾ivajo strokovno prevajanje. Prebuja tudi strokovne prevode: tehniène, medicinske, informacijske, kemijske, finanène, poslovne, tr¾ne in pravne. Vljudno vas pozivamo, da raz¹irite krog na¹ih zadovoljnih strank!