Psihologija stara 20 let

V pogojih pra¹enja v zraku je priporoèljivo, da vzamete naprave in in¹talacije, certificirane z ATEX, ki so zasnovane in izdelane skupaj z nasveti ATEX, ki so potrebni na obmoèjih EU.

DietonusDietonus - Trifazno hujšanje za najboljše rezultate!

Pri izvajanju, v pogojih pra¹enja s pra¹nimi barvami, sem imel premog ali prah organskega izvora (npr. Les, predvsem pa je primerno dati ustrezno odpra¹evanje. Uèinkovito ekstrakcijo prahu ATEX (atex odsesavanje prahu uspe¹no odstrani veèino nevarnosti, vendar je za vsakogar uèinkovito, je potrebno pravilno dokonèati in morda uèinkovite tehniène, tehnolo¹ke in postopkovne re¹itve. Kak¹ne re¹itve?

Odvzem prahu ATEX pri deluV praksi se ekstrakcija prahu ATEX (v skladu z evropskimi direktivami proizvaja za:- z uporabo lokalnih vezi, ki se nahajajo v bli¾ini virov, ki oddajajo eksplozivne atmosfere, so pritrdilne vrvi samohodne roke, industrijske nape ali posebni poganjki,- redno sesanje povr¹in, na katerih so narejeni fini agregati (za dokazovanje okoli strojnih orodij, je treba v to slu¾bo upo¹tevati industrijske sesalce- dobra ozemljitev delovnih naprav in ta naprava za odstranjevanje prahu, saj lahko povzroèi elektrostatiène naboje - ozemljitev prepreèuje ta dogodek,- pravilna izgradnja kanalov za zbiranje prahu in zagotavljanje njihove za¹èite pred erozijo,- uporaba ventilatorjev, filtrov in naprav za odstranjevanje prahu, izdelanih skupaj z naèelom ATEX in z dobrimi certifikati.Za popolno za¹èito pred eksplozijo je vredno, da sistemi za ekstrakcijo prahu ATEX v sami instalaciji opremijo s sistemi za ga¹enje po¾ara (iskrenje in / ali po¾ar.