Raeunov in evidenc o kadi

Enova Software Trade Book omogoèa celovito pisarni¹ko in poslovno raèunovodsko storitev v velikosti dokumentov, knji¾enju teh gradiv in izpolnjevanju informacij ter tekoèih in periodiènih poroèil.

Glavno delo za modul enova: komercialno banèni¹tvo je: raèunovodska revija, register nakupov in prodaje DDV, dokumentacija - KP, KW, Lp, ZSO.Program je ¹irok nabor dokumentov, ki se nana¹ajo na poravnavo z mo¹kimi: obrestne opombe za prekinitev plaèila, opomnik za plaèilo, potrditev stanja, prenosi, celo elektronski. Programsko opremo enova so izvajali strokovnjaki.

izjaveNa podlagi dokumentov in odlokov, ki se izvajajo v programu, se samodejno ustvarijo in natisnejo proraèunski sporazumi in deklaracija DDV-7. Sistem definiranih filtrov omogoèa brezplaène ponudbe v okviru ustvarjanja izkazov in pridobivanja informacij, ki so pomembne za potro¹nika v katerem koli obdobju obraèunskega leta. Enova prikazuje raèunovodstvo v skladu z novo generacijo programske opreme za popolno raèunovodstvo na lokaciji Windows. Zahvaljujoè uporabnim re¹itvam je projekt zelo obèutljiv - zato je mo¾na neodvisna obdelava in prilagajanje programskih parametrov potrebam.

funkcijePoleg funkcij, ki temeljijo na splo¹nih raèunovodskih naèelih, ima program ¹iroko paleto funkcij, ki so zdru¾ene z avtomatizacijo evidentiranja vseh dokumentov, ponovnega tiskanja dokumentov, ki se ponavljajo, ali tistih gospodarskih operacij. Program je bil razvit z mnenjem o imenih, vodenje raèunov na podlagi sistema raèunov. Nastavitev sistema zagotavlja, da je za moderne predloge upravljavca lepa. Izdelana je bila s tezo o raèunovodjih, ki ¾elijo uporabiti ergonomska orodja IT, ki jih je mogoèe uporabiti za la¾je opravljanje vsakodnevnega dela, zapiranje meseca ali poslovnega leta.

Evidence dokumentovSistem deluje za evidentiranje vseh vrst dokumentov, ki so predmet knji¾enja v kontni shemi. V evidenco dokumentov se vnesejo raèuni za DDV in oba dokumenta, kot so: izdatki, plaèilni listi, amortizacija, zunanji prevzemi itd.