Slicer zelmer

Zelenjava je za nekoga najveèja hrana. Na svetu je veè kot 250 vrst zelenjave. So vir vitamina C, provitamina A, pa tudi vlaknin in mineralov. Imajo visoko biolo¹ko in naravno vrednost. V hi¹i, v kateri se zau¾ije veliko zelenjave, pa tudi v gostinstvu, so nepogre¹ljiv izdelek razliène vrste rezalnikov. ©e posebej, ko morate v majhnem obdobju zmanj¹ati veliko kolièino zelenjave.

Zelenjavni rezalnik ima ¹tevilne prednosti. Najpomembnej¹i med njimi je udobje in prihranek èasa. To je dragocena storitev v èasu priprav na poèitnice ali dru¾inska praznovanja. In ¹e vedno, ko dela¹ zimske izdelke, ko moramo kositi veliko zelenjave in sadja. Igra z elektriènim rezalnikom zagotavlja varnost uporabnika. Ker posebno ohi¹je in odprtine druge velikosti omogoèajo drobljenje in drgnjenje razliènih zelenjave brez strahu pred po¹kodbo. Vrednost je veèja od tega, da lahko izberemo debelino, polo¾aj in model, ki bi ga radi prejeli od rezane zelenjave. In vse zato, ker ima rezalnik zelenjave nekaj rezalnih plo¹è v setu. Poleg tega je zelo pomembno, da se razstavimo na zelo velik naèin, kar omogoèa enostavno èi¹èenje. Ni nam treba zapomniti strahov, da se bo zdru¾il z unièenjem, ker je rezalnik preprièan o koroziji, ker je narejen iz plemenitega materiala, ki ne bo rjaven. Èe ¾elimo doseèi rezalnik, moramo upo¹tevati na¹e potrebe. Èe kuhamo zelo redko in za majhno ¹tevilo ljudi, potem lahko celo opustimo njen nakup. Èe pa pripravimo veliko konzerv, bo ta naprava uporabna v stavbi. Pri nakupu smo pozorni na ogromno ohi¹je, vrsto dobrih ¹èitov in velike, ki so naèelo njegove moèi. Biti primeren rezalniki, ki pripravljajo obroke, solate, solate, bodo prenehali biti neprijetni in postali prijeten poklic. Mnoge zelenjave je mogoèe zau¾iti surovo, tako da jih bodo spodbujali, da jih hitro pojedo, vendar do njihove polne porabe. Izbiramo med razliènimi zelenjavami, saj na Poljskem stanejo pribli¾no 50 vrst zelenjave.