Stilizacija las z lanenim gelom

Hitro zatiranje eksplozije, tudi v svoji osnovni fazi raz¹irjanja, je uèinkovit element varovanja industrijskih naprav, v katerih je zaèetek zaèet, v zaprtem prostoru ali zaprt. Hitro zaznavanje povi¹anja tlaka v orodjih je edinstveno od pomembnih dejavnikov, ki pomagajo prepreèiti eksplozijo.

Pomembna naloga HRD sistema je prepreèiti pojav visokega tlaka med eksplozijo, zaradi èesar se skraj¹a unièenje v gradbeni¹tvu, èas izpadov je omejen, predvsem pa je varnost ljudi koristna. Sistem HRD se uporablja za zavarovanje rezervoarjev in silosov, ki vsebujejo pra¹kaste snovi, mline, me¹alnike, filtracijske sisteme, su¹ilnike in veliko podobnih industrijskih naprav.Vsak sistem, da bi lahko deloval pravilno in ¾e, mora temeljiti na posebnih elementih, kot so tlaèni in optièni senzorji, name¹èeni v strojih tudi v proizvodnih dvoranah, nadzorni sistem in hrd steklenica, ki vsebuje kaljeno snov.Naèin delovanja raèuna na izraèun in uporabo indikacij ter velik in ustrezen odziv. Zaznavanje eksplozije poteka zaradi uporabe senzorjev tlaka, detektorjev isker in plamenov. Kadar se pojavijo plameni ali iskre v obliki, ko povi¹anje tlaka presega maksimalno sprejemljivo varnostno obmoèje, se znanje takoj usmeri v center za upravljanje, ki plaèa obdelavo danega in po potrebi takoj¹njega odpiranja jeklenke, ki vsebuje kemièno snov. Po obvladovanju kontrolnega organizma se gasilne kemikalije po¹kropijo z uporabo posebnih ¹ob, kar vodi do zelo ¾ivahnega in funkcionalnega zatiranja eksplozije. Najpomembnej¹a znaèilnost sistema HRD je reakcijsko obdobje, ki se oblikuje v milisekundah od trenutka, ko je zaznano poveèanje tlaka do atomizacije.