Ueenci v oli

Stalno napredovanje tehnologije vnaprej zagotavlja veliko novih delovnih okolij. Zadnje je v velikem odmerku tovarne. Na ¾alost prina¹a s seboj vse veè inovativnih gro¾enj. Trenutno se v tej trgovini ne bo sprejel prvi "Nowak" iz ulièice. Stroji, ki se uporabljajo za delo, so pogosto veèji ali manj¹i. Za njihovo zagotovitev so potrebne ustrezne kvalifikacije in ustrezno usposabljanje.

http://si.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zdravilo-za-izboljsanje-spomina-in-koncentracije/

Obstaja ¹e veè potencialno eksplozivnih obmoèij ali nov tip prahu. Za premikanje v tak¹nih conah je potrebno dobro usposabljanje. Atexovo usposabljanje je tak¹no vodenje, v katerem ¹tudenti spoznajo pomembne informacije iz oddelka za tehnologijo, ki je varna pred eksplozijo, in ATEX informacije. Usposabljanje je zlasti: obrazom odraslih za varnost v interesu dela, kjer postavljajo eksplozijsko nevarna obmoèja, ljudi, ki hodijo v potencialno eksplozivnih obmoèjih, in za oblikovalce naprav EX. Na treningu boste izvedeli, kak¹ne atmosferske razmere omogoèajo nastanek eksplozije, kjer lahko sreèate nevarna obmoèja, kako dati prostor in kako velika je nevarnost, da boste v njih, ustvarite naprave, ki so lahko eksplozivne, kako se eksplozivne snovi razlikujejo ( naèrt za eksplozivne vode in temperaturo mladih, kateri predpisi veljajo za potencialno eksplozivna obmoèja in kako prepoznati pra¹ne cone. Vaja je obièajno en dan, le nekatera podjetja ponujajo mo¾nost, da po nekaj urah odideta v dveh delih. Vsak prevod te vrste se zakljuèi z izpitom, ki nas vpra¹a, kaj smo se spomnili. Pri uspe¹nem doseganju negativnega rezultata, da bi ¹e enkrat pristopili k izpitu, je treba ponovno usposobiti tisto, kar se ne zgodi z drugimi stro¹ki, v primeru pozitivnega rezultata pa prejmemo dokument, ki potrjuje pridobljeno znanje. To je posebna nalepka, pritrjena na ozadje in usmerjena po po¹ti glede na podjetje, ki izvaja vajo.