Ugasnitev po ara s co2

Pri uspehu po¾ara je najpomembnej¹i okreten in profesionalen odziv, ki zmanj¹uje morebitne izgube. Vèasih lahko celo prispeva k re¹evanju èlove¹kega ¾ivljenja. Da je ta odgovor uèinkovit, je pomembno vedeti, kako nadaljevati in kaj iskati. V nasprotnem primeru bomo zaèeli ga¹enje po¾arov v zaprtem prostoru, tj. Na predpostavljenem prostoru, v prvem primeru pa se moramo zavedati, da je na¹ manevrski prostor majhen, zato si ne moremo dovoliti, da uporabimo vse priprave. Eden od najuèinkovitej¹ih je nedvomno vodna para, ki lahko hitro vpliva na nevtralizacijo gro¾nje.

Seveda pa pare kot sredstva za ga¹enje po¾ara ni dodana na odprtih povr¹inah, kjer se ne bo dobro koncentrirala, zaradi èesar je sprejemljivo, da po¾ar ugasne. V majhnih stavbah pa se popolnoma doda. Prav tako se pogosto vrne na ladje, na mesta, kjer se zau¾ijejo plini ali vulkanski kotli, kjer je uporaba vode slaba. Osnovno delovanje pare, ki zagotavlja odstranitev ognja, je nevtraliziranje kisika, brez katerega plamen ne bo trajal. Njegova velika vrednost je dejstvo, da se ta uèinek izvaja izjemno hitro, zaradi èesar se ogenj ne more dovolj raz¹iriti. Zelo pomembno je, ker v obliki, ko se ogenj raz¹iri na polno hi¹o, verjetno ne ugasne isti par. Potrebno je, da so gasilci zelo veliki, kar se osredotoèa na dejstvo, da bodo izgube, ki jih je povzroèil po¾ar, zelo visoke.