Zdravilo ddimery

Dana¹nja zelo dinamièna medicina, ki se je ¾e odzvala na eno vpra¹anje, ki ga je zastavil svet narave, je bila potem le intuitivna dejanja, ki so temeljila na ljudskih verovanjih in èarovni¹tvu. Izdelava ka¹e iz pajèevine, ki so jo jedli s kruhom, naj bi pomagala pri boleznih, ki so bile pred veè sto leti. Rituale so pogosto odpravljali ¹amani ali babice, ki so zdravile z zeli¹èi. Razmislite o & nbsp; & & nbsp; vendar & nbsp; morda enak placebo uèinek, ki je delal & nbsp; na ljudi, ki zaslu¾ijo denar ob drugih èasih.

Dr Farin Man

Uèinek, od katerega smo odvisni celotno obdobje in brez katerega resnièno zdravilo ne more biti.Izjemno pomembna naprava, ki nam je omogoèila, da odpravimo dvome, kaj dejansko naredi na¹ sistem èudno, se je razvilo v mikroskop. Dolgoletno delo in prizadevanja za najbolj¹e, najla¾je in najbolj natanèno delovanje instrumenta, ki je mikroskop, nam je omogoèilo, da vidimo in prepoznamo mikroorganizem, ki je dokaz virusa ali bakterije, ki visi v na¹em zdravju in pogosto celo ¾ivljenje. Z mikroskopom lahko vidimo celo delce velikosti, ki so neverjetno mikroskopske velikosti nano. ©e vedno si zaslu¾imo nanotehnologijo, ki naèrtuje veliko stro¹kov v eni konstrukciji zelo natanènih mikroskopov nove generacije, ki nam omogoèajo, da odkrijemo nove nevarnosti, ki ogro¾ajo njihovo delovanje.Neverjetna natanènost naprave, ki je mikroskop, je omogoèila iskanje sodobnih rezultatov za razliène bolezni, ki vplivajo na na¹e babice, znance in na nas same. ©irok spekter zdravil in novih zdravil, ki prihajajo na bli¾nji farmacevtski trg, je zadnje dovolil, to ni dejstvo, da je mikrobiologija neznana, va¹e telo pa ima svoje loèeno, specifièno vedenje za doloèeno zdravilo. Dejstvo je veè kot cena, ki jo moramo plaèati za zdravljenje. Bogate in stare terapije ne omogoèajo okrevanja, kljub mo¾nostim, ki nam jih daje farmacevtska industrija. Toda bodite polni veselja in pomislite, da se bomo nekega dne znebili vsega zla, ki ga svet postavlja pred nas, da bo farmacevtska industrija resnièno neverjetno znanje in re¹ila svet od kuge, ki je bolezen. Bolezen, ki unièuje vse skupine ¾e od zaèetka èasa in unièuje ¾ivljenje.